Algemene voorwaarden Art of Connection

Algemene voorwaarden van Art of Connection, verder genoemd AoC

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

 1. ‘activiteit’: bijeenkomsten, ceremonies, workshops, (dans) lessen, feesten, retraites en coachingsessies
 2. ‘behandeling’: Healing, Voice Dialoque, Opstellingen, Cacao & Blue Lotus behandelingen, apart of gecombineerd
 3. ‘opdrachtgever’: diegenen aan wie Ronald de Bruijne – verder genoemd AoC – een inschrijving voor een activiteit of behandeling schriftelijk heeft bevestigd
 4. ‘cursist’ degene die aan een activiteit waarvoor opdracht is gegeven deelneemt

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en behandelingen gegeven door AoC. Inschrijving volgens artikel 4 impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten.

 

Artikel 2 Aansprakelijkheid

Een cursist mag enkel deelnemen aan een activiteit of handeling, indien  de cursist via een ticket een bewijs van inschrijving heeft. Door inschrijving via een online ticket aanvaart de opdrachtgever de algemene voorwaarden.  

 1. AoC is nimmer aansprakelijk voor welke schade/letsel/ongeval dan ook tijdens of als gevolg van deelname aan een activiteit of een behandeling, ongeacht de oorzaak.
 2. AoC is nimmer aansprakelijk voor verlies/schade aan persoonlijke goederen van cursisten op de activiteiten- of behandellocatie.
 3. AoC is niet verantwoordelijk voor typ-, zet- of  drukfouten of als door een technische storing de data, tarieven of andere informatie verkeerd wordt weergeven.
 4. AoC is niet gebonden aan het uitvoeren van een activiteit of behandeling tegen een verkeerd weergeven prijs of voorwaarden.
 5. Indien AoC ondanks artikel 2.2 wel aansprakelijk wordt bevonden dan zal deze beperkt zijn tot maximaal tweemaal het factuurbedrag.

 

Artikel 3 Behandeling

 1. Een behandeling is geen vervanging van medisch advies en/of behandeling van een arts.
 2. AoC kan geen verbetering of verandering garanderen na een behandeling.
 3. Indien er geen verbetering of verandering plaats vindt is het niet mogelijk om het betaalde bedrag te retourneren.

 

Artikel 4 Inschrijving

 1. Inschrijving voor een activiteit dan wel een behandeling kan alleen d.m.v. een online ticket.  Hierbij gelden de tarieven genoemd bij de ticket link, ongeacht of de opdrachtgever deze kent of niet. 
 2. Inschrijvingen wordt geacht te zijn aanvaard wanneer AoC de inschrijving schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving en brengt de overeenkomst tussen opdrachtgever en AoC tot stand.

 

Artikel 5 Betaling

 1. Nadat AoC de opdracht conform artikel 4.2 geaccepteerd heeft ontvangt de opdrachtgever binnen 10 werkdagen elektronisch een factuur. Betaling van de activiteit of behandeling dient voor de op de factuur genoemde einddatum te geschieden.
 2. Indien de factuur niet tijdig wordt betaald is de opdrachtgever, zonder nadere aankondiging, vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering ter incasso moet worden overgedragen aan derden, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de opdrachtgever. Tevens kan AoC besluiten de cursist uit te sluiten van deelname aan de activiteit, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de factuur plus eventueel bijkomende kosten

 

Artikel 6 Annulering door opdrachtgever

De opdrachtgever kan tot 7 dagen voor de aanvang  de ticket kosteloos annuleren. Indien de opdrachtgever al betaald heeft krijgt hij het betaalde bedrag volledig terug. Bij annulering van 1 tot 7 dagen voor aanvang van de activiteit krijgt de opdrachtgever 50% van het betaalde bedrag terug. Bij annulering binnen 24 uur tot de aanvang van de activiteit wordt het betaalde bedrag niet geretourneerd.

 

Artikel 7 Annulering door AoC

AoC behoudt zich het recht om de activiteit of behandeling te annuleren. Hierbij zal het volledig betaalde bedrag geretourneerd worden. AoC zal de opdrachtgever indien mogelijk een nieuwe afspraak aanbieden. Indien hier door de opdrachtgever gebruik van wordt gemaakt zal het betaalde bedrag niet geretourneerd worden.

 

klik hier voor de privacy voorwaarden van AoC